Информатор о раду

Информатор Омбудсмана града Београда се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)) и упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Омбудсман града Београда у оквиру делокруга свога рада.

Овлашћенa лицa за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Александра Поповић, секретар стручне службе Омбудсмана

Информатор о раду Омбудсмана града Београда

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Поднеси
притужбу