Најчешћа питања

Ко се може жалити и како?

Свако физичко и правно лице, домаће или страно које сматра да су му актом, радњом, чињењем или нечињењем субјекта контроле повређена права може да поднесе притужбу Омбудсману.

Пре подношења притужбе грађанин је дужан да покуша да заштити своја права у редовном правном поступку, јер Омбудсман неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку.

На кога и на шта се можете жалити?

Физичка и правна лица се могу жалити на рад органа Градске управе и јавних служби (јавна предузећа) чији је оснивач град Београд ако сматрају да су повређена њихова права применом или неприменом прописа и општих аката које је донео Град.

Грађанин се може жалити и на протек рока за решавање неког свог проблема ако је орган Управе или јавне службе био у обавези да донесе решење или други акт у вези поднетог захтева.

Може се жалити и на околност да му у одговарајућем поступку није узета у разматрање нека чињеница за коју сматра да би битно утицала на исход одлуке или решења.

Да ли се на притужбу плаћа такса?

За подношење притужбе не плаћа се никаква такса или било каква друга накнада.

На ком се језику можете обратити Омбудсману?

Притужба се подноси у писаној форми (укључујући и електронску комуникацију) или усмено на записник.

Притужба се подноси на српском језику, као званичном језику у Републици Србији.

Када Омбудсман узима у разматрање притужбу?

Када прими притужбу у писаном облику или усмену дату у записник Омбудсман је дужан да у најкраћем могућем року размотри исту и са одговарајућом аргументацијом проследи одговарајућем органу Управе или јавне службе на изјашњење.

Ако процени да је притужба хитна и да могу да настану веће последице (ненадокнадива штета) по подносиоца притужбе, дужан је да покуша да телефоном позове субјекта контроле и обавести га о хитном решавању проблема.

У складу са Одлуком о омбудсману субјект контроле је дужан да одговори на притужбу у року од 15 дана.

Можете ли имати штетне последице због обраћања Омбудсману?

Грађани који су се обратили Омбудсману ради заштите неког од својих права не могу имати никакве штетне последице због тога.

Подносилац притужбе може предложити а Омбудсман одлучи да у оправданим случајевима субјекту контроле не открије идентитет подносиоца притужбе.

По којим притужбама Омбудсман града Београда није надлежан да поступа?

Омбудсману града Београда обраћају се грађани са притужбама на рад јавних извршитеља, због принудне наплате. С обзиром на то да Омбудсман града Београда није надлежан да поступа у наведеним случајевима, грађани се упућују да се обрате Комори извршитеља, ул. Његошева бр. 73, Београд, тел: 011/244-4329, е-маил: office@komoraizvrsitelja.rs

Велики број притужби односи се и на поступање Републичког фонда за здравствено осигурање, Министарства унутрашњих послова, ЕПС-а, Републичког геодетског завода итд. Како у предметним случајевима, Омбудсман града Београда није надлежан да поступа, странке се упућују да се обрате Заштитнику грађана Републике Србије, ул. Делиградска бр. 16, Београд, тел. 011/2068100, е-маил: zastitnik@zastitnik.rs

Притужбе које се односе на рад суда и поступање судија, грађани често подносе Омбудсману града Београда, који их, након темељног разматрања сваког предмета, упућује да се обрате надлежном Министарству правде Републике Србије – Одељењу за надзор у правосудним органима, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, тел: 011/363-1170, е-маил: nadzor@mpravde.gov.rs

Странке подносе притужбе Омбудсману града Београда које се тичу немогућности да добију тражене информације или документа, те их упућујемо да се обрате Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ул. Булевар краља Александра бр.15, тел: 011/340-8900, е-маил: office@poverenik.rs

Проблеми у вези којих родитељи малолетне деце углавном долазе код Омбудсмана града Београда односе се и на вршњачко насиље. Како је ово проблем који је у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Омбудсман града Београда родитеље деце упућује да се обрате на адресу: ул. Немањина бр. 22-26, Београд, тел: 011/3613-734, е-маил: kabinet@mpn.gov.rs

Запослени се често обраћају Омбудсману града Београда са притужбама које се односе на неуплаћивање доприноса од стране предузећа у којима раде. Будући да је ово проблем који је у надлежности инспекције за рад, Омбудсман града Београда упућује притужиоце да се обрате: Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања – Инспекторату за рад, ул. Булевар уметности бр.10, Нови Београд, тел. 011/201-7485, 011/201-7495, е-маил: inspekcija@minrzs.gov.rs

Грађани имају проблема и са поступањем банака, те их Омбудсман града Београда упућује да се обрате Народној банци Србије – Заштити корисника, ул. Немањина бр.17, тел.011/3338-000, 011/3338-251, е-маил: zastita.korisnika@nbs.rs

Купци односно потрошачи, обраћају се Омбудсману града Београда са рекламацијама због неисправности купљене робе. С обзиром на то да овај проблем није у надлежности Омбудсмана града Београда, упућујемо потрошаче да се обрате надлежном Министарству за трговину, туризам и телекомуникације – Сектору за заштиту потрошача, ул. Немањина бр.22-26, Београд, тел. 0800/103104, е-маил: zastitapotrosaca@mtt.gov.rs

Да ли Омбудсман града Београда може да заступа грађане пред државним органима и да за њих саставља тужбе, жалбе и друге поднеске?

Омбудсман града Београда као контролни орган не заступа странке и не саставља поднеске у њихово име. У складу са Законом о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се органу општинске управе или градске управе или управе града Београда надлежном према месту пребивалишта или боравишта подносиоца захтева или месту пружања бесплатне правне помоћи.

Да ли Омбудсман града Београда може да контролише рад приватних предузећа, односно фирми и предузетника?

Омбудсман града Београда не контролише рад наведених предузећа и предузетника. Омбудсман града Београда овлашћен је да контролише рад органа Градске управе града Београда, и организација, предузећа и установа чији је оснивач град Београд.

Нисте нашли одговор на питања?

Пошаљите нам имејл поруку преко нашег контакт формулара.

Подношење притужби.

Сазнајте више о томе ко и у ком
случају може поднети притужбу.

Поднеси
притужбу