Заштита и контрола поштовања права грађана.

Kонтрола рада Градске управе града Београда и
јавних служби чији је оснивач град Београд.

Послови
Омбудсмана

Заштита.

Устав Републике Србије у члану 138 регулише положај Заштитника грађана и одређује га као независан орган који штити права грађана.

Исту одредбу има и Закон о заштитнику грађана (члан 1 Закона) као и Одлука о омбудсману града Београда (члан 2 одлуке). Дакле Заштитнику односно Омбудсману су дата овлашћења највишим правним актом да штити и контролише поштовање права грађана.

Поред овлашћења која су му дата Уставом, законом и Одлуком Омбудсман се у свом раду придржава начела правде и правичности.

Контрола.

Омбудсман поред заштите и контроле права грађана контролише и рад Градске управе града Београда и јавних служби чији је оснивач град Београд (секретаријати и јавна предузећа које је основао град) ако се ради о повреди прописа и општих аката Града Београда.

Омбудсман не контролише  примену законских прописа већ је она у надлежности Заштитника грађана Републике Србије.

Омбудсман није овлашћен да контролише рад Скупштине града Београда, Градоначелника и Градског већа.

Давање мишљења.

Омбудсман поред права на покретање и вођење поступка има право на пружање добрих услуга, посредовањем и давањем мишљења и савета из своје надлежности, да делује превентивно у циљу унапређења рада субјеката контроле и унапређења заштите људских слобода и права.  

Подношење иницијатива.

Омбудсман је овлашћен да надлежном органу Града поднесе иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката Града ако процени да би тим изменама и/или допунама унапредили рад органа Управе или да су те измене и допуне од значаја за заштиту права грађана. Одлуком о омбудсману ово право није ближе регулисано али се оно најчешће упућује одговарајућим комуналним предузећима.

Покретање поступка пред уставним судом и другим надлежним органима.

Омбудсман је овлашћен да покрене иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и/или законитости закона и других прописа којима се уређују питања која се односе на право грађана, уколико сматра да нису у складу са Уставом.

Омбудсман може да надлежном органу поднесе захтев односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка ако сматра да у радњама руководећег радника или запосленог има елемената кривичног дела.

Имате питање?

Погледајте нашу страну са
најчешће постављаним питањима.

Подношење притужби.

Сазнајте више о томе ко и у ком
случају може поднети притужбу.

Поднеси
притужбу