Заштита и контрола поштовања права грађана.

Kонтрола рада Градске управе града Београда и
јавних служби чији је оснивач град Београд.

Послови
Омбудсмана

Заштита.

Устав Републике Србије у члану 138 регулише положај Заштитника грађана и одређује га као независан орган који штити права грађана.

Исту одредбу има и Закон о заштитнику грађана (члан 1 Закона) као и Одлука о омбудсману града Београда (члан 2 одлуке). Дакле Заштитнику односно Омбудсману су дата овлашћења највишим правним актом да штити и контролише поштовање права грађана.

Поред овлашћења која су му дата Уставом, законом и Одлуком Омбудсман се у свом раду придржава начела правде и правичности.

Контрола.

Омбудсман поред заштите и контроле права грађана контролише и рад Градске управе града Београда и јавних служби чији је оснивач град Београд (секретаријати и јавна предузећа које је основао град) ако се ради о повреди прописа и општих аката Града Београда.

Омбудсман не контролише  примену законских прописа већ је она у надлежности Заштитника грађана Републике Србије.

Омбудсман није овлашћен да контролише рад Скупштине града Београда, Градоначелника и Градског већа.

Давање мишљења.

Омбудсман поред права на покретање и вођење поступка има право на пружање добрих услуга, посредовањем и давањем мишљења и савета из своје надлежности, да делује превентивно у циљу унапређења рада субјеката контроле и унапређења заштите људских слобода и права.  

Подношење иницијатива.

Омбудсман је овлашћен да надлежном органу Града поднесе иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката Града ако процени да би тим изменама и/или допунама унапредили рад органа Управе или да су те измене и допуне од значаја за заштиту права грађана. Одлуком о омбудсману ово право није ближе регулисано али се оно најчешће упућује одговарајућим комуналним предузећима.

Покретање поступка пред уставним судом и другим надлежним органима.

Омбудсман је овлашћен да покрене иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и/или законитости закона и других прописа којима се уређују питања која се односе на право грађана, уколико сматра да нису у складу са Уставом.

Омбудсман може да надлежном органу поднесе захтев односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка ако сматра да у радњама руководећег радника или запосленог има елемената кривичног дела.

Последње
активности.

Имате питање?

Погледајте нашу страну са
најчешће постављаним питањима.

Подношење притужби.

Сазнајте више о томе ко и у ком
случају може поднети притужбу.

Поднеси
притужбу

Обавештење

ЗБОГ ПОГОРШАНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ И ОДЛУКЕ O ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА („Сл. Лист града Београда“, број 84 од 3. јуна 2020. год) ОМБУДСМАН ГРАДА НЕЋЕ ПРИМАТИ СТРАНКЕ ДОК ТРАЈЕ НАВЕДЕНА СИТУАЦИЈА.

СВЕ ПРИТУЖБЕ МОЖЕТЕ УПУТИТИ ПОШТОМ, ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ НА E-MAIL

АДРЕСА: КОСОВСКА 17

БР. ТЕЛЕФОНА: 011/3227-494

E-MAIL: OMBUDSMAN@BEOGRAD.GOV.RS