Активности

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Датум оглашавања: 17.03. 2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 25.03.2021. године

На основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16), и члана 47. став 4. Одлуке о Омбудсману града Београда ( „Сл. лист града Београда“ бр. 85/2019), Омбудсман града Београда, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се радна места попуњавају:

Омбудсман града Београда, у Београду, ул. Косовска бр 17

 
II Радна места која се попуњавају:


1. Радно место Секретара – у звању вишег саветника 1 (један) извршилац.

Опис послова:

Обављају се правни послови, и то:

Руководи радом Стручне службе, помаже Oмбудсману у вршењу  послова управе и организације рада код Омбудсмана, координира најсложеније стручно-аналитичке и нормативно – правне послове који се односе на примену прописа везаних за рад Омбудсмана, прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регалутиву, који се односе на праћење прописа, службених мишљења и правне литературе везаних за иституцију Омбудсмана, припрема нормативна акта из надлежноти  Омбудсмана, припрема извештаје о раду, oбавља стручне послове који се односе на праћење одлука Скупштине града Београда,  Градоначелника и Градског већа, обавља најсложеније послове из области радних односа и обавља и друге послове по налогу омбудсмана. Познавање рада на рачунару. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година искуства у правној струци.

2. Радно место за кадровске и евиденционе послове – у звању саветник 1 (један) извршилац.

Опис послова:

Обављају се правни послови, и то:

Израда аката из области радних односа посебно о годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одсуству, боловањима, остваривању права из радног односа, послове евиденције о присуству радника на раду, одсуству радника са рада, израђује акта за увођење и развој финансијског управљања и контроле и управљања ризицима града Београда у делу за Омбудсмана града Београда, ажурира базу и врши унос података у Регистар запослених који води Управа за трезор и обавља и друге послове, по налогу претпостављеног. Познавање рада на рачунару.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

III Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:

  1. Аналитичко резоновање и логичко закључивање;
  2. Мотивисаност за рад;
  3. Комуникативност- опхођење у службеној комуникацији;
  4. Начин изражавања-вербалне способности;
  5. Самоувереност;
  6. Провера рада на рачунару.

IV Место рада:

Београд, ул. Косовска бр 17/I


V Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана оглашавања на сајту Омбудсмана града Београда- https://ombudsman-beograd.rs/


VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Јован Мишковић, телефон: 011/3240-394

VII Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Омбудсман града Београда, у Београду, ул. Косовска бр 17, са назнаком: „за интерни конкурс“

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Поред услова из члана 80. Закона о запосленима у у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да му раније није престајао радни однос у државном органу; органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци), кандидати треба да поднесу и следеће:

Пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном  испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, извршиће се провера знања и вештина у просторијама Омбудсмана града Београда, у Београду, ул. Косовска 17, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом или телефонским путем  на адресе или бројеве које су навели у пријави.


Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Омбудсмана града Београда, Решењем број 111-2/2021 од 17.03.2021. године.

                                                            ГРАД БЕОГРАД

                                         ОМБУДСМАН ГРАДА БЕОГРАДА

                                             Број: 111-1/2021 од 17.03.2021.године

Прочитајте још

Поднеси
притужбу