Вера Покорни

Рођена 26.11.1960. године у Малом Дубову општина Исток, основну школу завршила у Пећкој бањи, а гимназију у Пећи. Правни факултет на Универзитету ,,Светозар Марковић“  у Крагујевцу, завршила 1985. године.

Правосудни испит положила 1998. године.

Радни однос  засновала  1986. године у општини Обреновац на имовинским пословима. Од 2001. до 2012. године распоређена на радно место начелника Одељења за имовинско-правне и стамбене послове Управе градске општине Обреновац,  поступала у свим сложеним управним поступцима.

За заменика Правобраниоца ГО Обреновац именована  2012. године, функцију обављала до 2014. године, од 2014. до 2020.године обавља послове самосталног саветника  у Правобранилаштву ГО Обреновац. Од 2020. године, након организационих промена у Градском правобранилаштву града Београда распоређена  на радно место правобранилачки помоћник у својству самосталног саветника у Одељењу за градску општину Обреновац на пословима заступања и заштите имовинских права и интереса града Београда и градске општине Обреновац.

Учествовала на бројним семинарима  из области примене и заштите својинских права и имовинске регулативе како у управним тако и у судским поступцима.

На седници Скупштине града Београда одржаној дана 03.марта 2020. године изабрана за заменицу Омбудсмана града Београда.   

Поднеси
притужбу