Активности

04.09.2023

Новости

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Датум оглашавања: 04.09.2023. године

Датум истека рока за пријављивање: 11.09.2023. године

На основу члана 83 – 86. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон, 114/2021 и 123/2021), чланова 4 – 10. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и члана 47. став 4. Одлуке о Омбудсману града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 85/2019), Омбудсман града Београда оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Омбудсман града Београда, у Београду, Косовска бр. 17

II Радно место које се попуњава:

Кадровски и евиденциони послови

– саветник –

Израђује акта из области радних односа, посебно о годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одсуству, боловањима, остваривању права из радног односа, обавља послове евиденције о присуству радника на раду, одсуству радника са рада, израђује акта за увођење и развој финансијског управљања и контроле и управљања ризицима града Београда у делу за Омбудсмана града Београда, ажурира базу и врши унос података у Регистар запослених који води Управа за трезор и обавља и друге послове, по налогу претпостављеног.

Услови: Стечено високо образовање из  научне области у оквиру образовно-научног поља правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. Познавање рада на рачунару.

III Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку

Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:

  1. Аналитичко резоновање и логичко закључивање;
  2. Мотивисаност за рад;
  3. Комуникативност – опхођење у службеној комуникацији;
  4. Начин изражавања – вербалне способности;
  5. Самоувереност;
  6. Провера рада на рачунару.

Предност имају кандидати са стеченим високим образовањем правне струке.

Место рада:

Београд, Косовска бр. 17

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања интерног конкурса на сајту Омбудсмана града Београда – https://ombudsman-beograd.rs/ и на сајту Града https:// beograd.rs/

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Александра Поповић, телефон: 011/3240-394

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Омбудсман града Београда

11000 Београд, ул. Косовска 17

Са назнаком: „за интерни конкурс“

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Поред услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да му раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци), кандидати треба да поснесу и следеће:

Пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, извршиће се провера знања и вештина у просторијама Омбудсмана града Београда, у Београду, Косовска 17, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом или телефонским путем на адресе или бројеве које су навели у пријави.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Омбудсмана града Београда, Решењем бр. 111-4/1/2023 од 29.08.2023. године

ГРАД БЕОГРАД

ОМБУДСМАН ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 111-4/2/2023 од 29.08.2023. године

Прочитајте још

Поднеси
притужбу