Активности

20.03.2023

Новости

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Датум оглашавања: 20.03.2023. године

Датум истека рока за пријављивање: 27.03.2023. године

На основу члана 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон, 114/2021 и 123/2021), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и члана 47. став 4. Одлуке о Омбудсману града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 85/2019), Омбудсман града Београда оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Орган у коме се радно место попуњава:

Омбудсман града Београда, у Београду, Косовска бр. 17

Радно место које се попуњава:

Административно-технички послови писарнице и архиве

– виши референт

Опис послова: Обавља послове писарнице, прима пошту и разврстава је по материји, заводи нову пошту у уписник, прима предмете од запослених и раздужује их према наредби, евидентира у уписник, улаже поднеске у предмете, вади предмете по евиденцији из роковника за одређени дан, задужује запослене у уписник, води уписник и све податке чува у електронској архиви, прима податке и израђује статистичке извештаје, по налогу претпостављеног израђује табеларне и друге извештаје, односно информације о стању у предметима, броју предмета и сл., ради експедицију поште, обавља послове архиве  и врши друге послове по налогу претпостављеног.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и  најмање 5 година радног искуства у струци. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку

Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:

  1. Аналитичко резоновање и логичко закључивање;
  2. Мотивисаност за рад;
  3. Комуникативност – опхођење у службеној комуникацији;
  4. Начин изражавања – вербалне способности;
  5. Самоувереност;
  6. Провера рада на рачунару.

Место рада:

Београд, Косовска бр. 17

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана оглашавања на сајту Омбудсмана града Београда – https://ombudsman-beograd.rs/

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Александра Поповић, телефон: 011/3240-394

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Омбудсман града Београда

11000 Београд, ул. Косовска 17

Са назнаком: „за интерни конкурс“

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Поред услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да му раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци), кандидати треба да поснесу и следеће:

Пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оверену фотокопију диплове којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, извршиће се провера знања и вештина у просторијама Омбудсмана града Београда, у Београду, Косовска 17, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом или телефонским путем на адресе или бројеве које су навели у пријави.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Омбудсмана града Београда, Решењем бр. 111-1/2023 од 20.03.2023. године

ГРАД БЕОГРАД

ОМБУДСМАН ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 111-1/2023 од 20.03.2023. године

Прочитајте још

Поднеси
притужбу